Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Niwiska
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / OGŁOSZENIA  / Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku i Szkoły Podstawowej w Trześni.

WÓJT GMINY NIWISKA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora  Szkoły Podstawowej w Hucisku i Szkoły Podstawowej w Trześni. 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U, poz. 1587), a mianowicie:

1)       stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

b)  ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d)  uzyskał:

-   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

-   pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej   przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.) jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

e)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz.1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

g)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

2)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1311 ze zm.).

3)   stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w ppkt. 1 lit.  b – h;

4)  stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować także osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 a)  posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b)  ukończyła studia magisterskie;

c)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d)  ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

e)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

f)    spełnia wymagania określone w ppkt. 1 lit. b, e, g, h;

5) stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz.1881 ze zm.), spełniający wymagania określone w ppkt. 1, 2 lub 3, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2.   Wymagane dokumenty:

a)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

b)   poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)   życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

-    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

d)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)    zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

j)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017., poz.2186) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k)   oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l)     oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922,  ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. b, d, e, k, l.

3.   Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, tj. lekarza medycyny pracy.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail (jeżeli kandydat posiada), oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku” lub „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Trześni". Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Niwiska (sekretariat) w godzinach jego funkcjonowania (poniedziałek – piątek od 730 do 1530) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Niwiska , 36-147 Niwiska 430 - nie później niż do dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 12.00.  Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Niwiska. Oferty, które zostały złożone lub wpłynęły do Urzędu Gminy Niwiska po wymienionej dacie nie będą rozpatrywane.

5.  Bliższe informacje dostępne pod numerem telefonu: 17 2279704 lub 17 2270422.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Niwiska.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


    Wójt Gminy Niwiska   

mgr inż. Elżbieta Wróbel

------- pdf.gif ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Wójta Gminy Niwiska z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucisku i Szkoły Podstawowej w Trześni.data wytworzenia2018-04-13
data udostępnienia2018-04-13
sporządzone przezJolanta Słabocha
opublikowane przezSzymon Pruś
ilość odwiedzin409
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska, tel.: 17 227 90 02, fax: 172279341, urzadgminy@gmina.niwiska.pl, www.niwiska.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@